ਰਿਸਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗਲਬਾਤ (in law) | Punjabi Funny Video | Mr Sammy Naz

Subscribe To Mr Sammy Naz :- https://goo.gl/zxgJwT

Social Network
Facebook
https://www.facebook.com/mrsammyoo7
********************************************************
Twitter
https://twitter.com/mrsammynaz007
********************************************************
Instagaram
https://www.instagram.com/mrsammygill
********************************************************
Dailymotion
http://www.dailymotion.com/Mrsammynaz007
********************************************************
Snapchat
Mrsammy0070
********************************************************
www.mrsammynaz.com
********************************************************
Support
[email protected]
********************************************************
Credit Copyright Holder – MR Sammy Naz
********************************************************
Digital Partner – Kirat Entertainment [http://bit.ly/2CejPyA]