నువు డ్రగ్స్ వాడుతావా..? ఫన్నీ ప్రాంక్ | Prank in Telugu | Pranks in Hyderabad 2018 | FunPataka

నువు డ్రగ్స్ వాడుతావా..? ఫన్నీ ప్రాంక్ | Prank in Telugu | Pranks in Hyderabad 2018 | FunPataka

నువు డ్రగ్స్ వాడుతావా..? ఫన్నీ ప్రాంక్ by FunPataka Team. If you like the video, then please hit the like button and encourage us. FunPataka Team: Camera & Editing : a.r.manohar Pranksters: kiran goud, aditya Follow us on Instagram: FunPataka — https://www.instagram.com/funpataka/ A.R.Manohar — https://www.instagram.com/a.r.manohar/ Kiran Goud — https://www.instagram.com/kirangoudm/ Aditya — https://www.instagram.com/thisis.aditya/ OUR OTHER BEST PRANK VIDEOS…

Scolding People Prank in Telugu | Pranks in Hyderabad 2018 | FunPataka

Scolding People Prank in Telugu | Pranks in Hyderabad 2018 | FunPataka

Scolding People Prank in Hyderabad by FunPataka Team. If you like the video, then please hit the like button and encourage us. If you have any ideas for pranks and comment trolling please put them in comment section we will shoot them in our coming videos. OUR OTHER BEST PRANK VIDEOS : Mocking People Prank…

Mocking People Prank in Telugu | Pranks in Hyderabad 2018 | FunPataka

Mocking People Prank in Telugu | Pranks in Hyderabad 2018 | FunPataka

Mocking People Prank in Hyderabad by FunPataka Team. If you like the video, then please hit the like button and encourage us. If you have any ideas for pranks and comment trolling please put them in comment section we will shoot them in our coming videos. OUR OTHER BEST PRANK VIDEOS : Raatri Call Chesedhi…